The Samurai Code

The Samurai Code

Precepts of the Samurai  – Samurai No Kokoroe

Know yourself. (Jiko o shiru koto)

Always follow through on commitments. (Jibun no kieta koto wa saigo made jikko suru koto)

Respect everyone. (Ikanaru hito demo sonke suru koto)

Hold strong convictions that cannot be altered by your circumstances. (Kankyo ni sayu sarenai tsuyoi shinnen o motsu koto)

Don’t make an enemy of yourself. (Mizu kara teki o tsukuranai koto)

Live without regrets. (Koto ni oite kokaisezu)

Be certain to make a good first impression. (Hito to no deai o taisetsu ni suru)

Don’t cling to the past. (Miren o motanai koto)

Never break a promise. (Yakusoku o yaburanai koto)

Don’t depend on other people. (Hito ni tayoranai koto)

Don’t speak ill of others. (Hito o onshitsu shinai koto)

Don’t be afraid of anything. (lkanaku koto ni oite mo osorenai koto)

Respect the opinion of others. (Hito no iken o soncho suru koto)

Have compassion and understanding for everyone. (Hito ni taishite omoiyari o motsu koto)

Don’t be impetuous. (Karuhazumi ni koto o okosanai koto)

Even little things must be attended to. (Chiisa na koto demo taisetsu ni suru koto)

Never forget to be appreciative. (Kansha no kimochi o wasurenai koto)

Be first to seize the opportunity. (Hito yori sossenshi kodo suru koto)

Make a desperate effort. (lssho kenmei monogoto o suru koto)

Have a plan for your life. (Jinsei no mokuhyo o sadameru koto)

Never lose your “Beginner’s Spirit”. (Shoshin o wasurubekarazaru koto)

A CLOSING THOUGHT

Be a little kinder than you have to be.